Przeskocz do treści
Dostępne miejsce pracy - obowiązki pracodawcy i pracownika/pracowniczki | RealizujMY się
Przejdź do artykułów z obszaru Praca

Dostępne miejsce pracy – obowiązki pracodawcy i pracownika/pracowniczki

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych wyraźnie wskazuje, że osoby z niepełnosprawnościami powinny pracować na zasadzie równości z innymi osobami. Zasada ta obejmuje m.in. prawo do pracy w integracyjnym i dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami środowisku pracy. Dlaczego wspominam o Konwencji? Jest to obecnie najważniejszy dokument prawny w Polsce dotyczący osób z niepełnosprawnościami. Konwencja wyznacza kierunki działań jakie powinno podejmować państwo, aby tworzyć przyjazne i otwarte warunki do pracy dla osób z niepełnosprawnościami. 

Konwencja odnosi się do dostępnego miejsca pracy nie bez przyczyny, chodzi o to, aby wyraźnie pokazać, że każda osoba z niepełnosprawnością może pracować. Wystarczy tylko stworzyć ku temu odpowiednie warunki.  

Niezwykle ważne jest by osoba z niepełnosprawnością, która chce podjąć pracę lub pracuje, wiedziała czego może wymagać od pracodawcy w zakresie dostępnego miejsca pracy  a także czy ona sama ma jakieś obowiązki w tym zakresie. Często bowiem, to właśnie pracownik z niepełnosprawnością jest tym, który przekazuje pracodawcy informacje o jego obowiązkach. Pracodawcy nie zawsze są przygotowani do zatrudnienia “takiego” pracownika. 

Obecnie kwestie dostępnego miejsca pracy dla osoby z niepełnosprawnością regulowane są przez przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przepisy te narzucają na pracodawcę określone zachowania, a pracownikowi dają podstawy do żądania dostępnego miejsca pracy. 

Przyjrzyjmy się zatem bliżej temu, o czym mówi ustawa o rehabilitacji (…) w zakresie przystosowania stanowiska pracy. Pracodawca zatrudniający osobę z niepełnosprawnością musi pamiętać, że jednym z jego podstawowych obowiązków jest przystosowanie stanowiska pracy. Konieczność ta wynika wprost z art.4 ustawy o rehabilitacji, gdzie wskazano, że każdy pracodawca może zatrudnić osobę z niepełnosprawnością pod warunkiem przystosowania jej stanowiska pracy. Oczywiście, nie każda osoba z niepełnosprawnością takiego przystosowania wymaga, stąd nie każdy pracodawca przystosowania musi dokonać. Ważne jest, aby już na początku zatrudnienia ustalić, czy należy – a jeśli tak, to w jakim zakresie – przystosować stanowisko pracy.

Tutaj duża rolę odgrywa postawa samej osoby z niepełnosprawnością, która powinna otwarcie powiedzieć pracodawcy o tym, jakiego przystosowania wymaga jej stanowisko pracy i aktywnie w procesie przystosowania uczestniczyć.  Otwartość w kontakcie z pracodawcą pozwoli uniknąć nieporozumień oraz uniemożliwi stereotypowe postrzeganie pracownika przez pryzmat jego niepełnosprawności.  

Pamietajmy, że osoby o takiej samej niepełnosprawności  mogą mieć różne potrzeby. Konieczność przystosowania stanowiska pracy może pojawić się także w trakcie trwania zatrudnienia, co może wynikać np. z pogorszenia się stanu zdrowia. Należy wtedy  niezwłocznie powiadomić o tym swojego pracodawcę, a on powinien wykonać wówczas niezbędne przystosowanie.  

 Mów o swoich potrzebach.

Wśród pracodawców panuje przekonanie, że przy zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnością konieczne jest zgłoszenie tego faktu do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Tworzy to bariery i często jest wskazywane, jako ten element, który ostatecznie wpływa na negatywną decyzję o zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnością. Chciałabym rozwiać te wątpliwości- w obecnym stanie prawnym taka konieczność nie istnieje. Potwierdza to także opinia Państwowej Inspekcji Pracy1, która wskazuje, że nie ma obowiązku uzyskiwania pozytywnej opinii PIP o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Pracodawca ma obowiązek wykonać niezbędne dostosowania bez zgłoszenia, musi się jednak liczyć z możliwością kontroli PIP. 

Zatem w zakresie tworzenia dostępnych miejsc pracy pozostaje pewna swoboda. Od pracodawcy zależy, czy chce zatrudnić osobę z niepełnosprawnością licząc się z tym, że będzie musiało zostać dla niej przystosowane stanowisko pracy. 

Włącz się w przystosowanie swojego stanowiska pracy.

Warto pamiętać, że pracodawca, który podejmie taką decyzję może ubiegać się o zwrot kosztów takiego przystosowania, na co wskazuje art. 26. ustawy o rehabilitacji (…). Praktyka pokazuje jednak, że pracodawcy niechętnie korzystają z tego rozwiązania. Wiąże się to głównie z wymogami formalnymi co do uzyskania tych środków, które przez pracodawców uznawane są za skomplikowane. 

 

Musimy rozważyć jeszcze jeden przypadek dotyczący sytuacji, w której  osoba nabywa niepełnosprawność w trakcie zatrudnienia np. w wyniku wypadku komunikacyjnego. Jakie wtedy ciążą obowiązki na pracodawcy w zakresie wsparcia takiego pracownika?
Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy znów sięgnąć do zapisów ustawy o rehabilitacji. Wskazano w niej, że przystosowanie stanowiska pracy powinno być wykonane przez pracodawcę dla osoby, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku. Mówi o tym art. 14 ustawy o rehabilitacji (…) zatem to na pracodawcy ciąży obowiązek takiego dostosowania stanowiska pracy, aby osoba, która nabyła niepełnosprawność w trakcie zatrudnienia, mogła wykonywać swoje dotychczasowe obowiązki, o ile sama nabyta niepełnosprawność tego nie uniemożliwia. Ustawa mówi także, że pracodawca jest zobowiązany dla takiego pracownika do wydzielenia lub zorganizowania odpowiedniego stanowiska pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, nie później niż w okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do pracy.

Mamy tutaj zatem także konkretne wskazanie co do tego, co powinna zrobić osoba, która stała się niepełnosprawna, a chce wrócić do swojego miejsca pracy. Musi ona zgłosić swojemu pracodawcy chęć powrotu do pracy, a zgłoszenie to powinno nastąpić do miesiąca od momentu otrzymania orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. 

 Korzystaj efektywnie ze swojego dostępnego miejsca pracy.

Podsumujmy zatem, jakie obowiązki i uprawnienia mają pracownik z niepełnosprawnością i pracodawca w zakresie przystosowania stanowiska pracy. 

PRACOWNIK: 

 • Powinien poinformować pracodawcę o potrzebach wynikających z niepełnosprawności w zakresie przystosowania stanowiska pracy, 
 • Powinien zapoznać się z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi przystosowania stanowiska pracy (o ile takie funkcjonują) oraz przepisami bhp Powinien zgłosić konieczność przystosowania stanowiska (jeśli u pracodawcy funkcjonują wewnętrzne przepisy regulujące tryb zgłoszenia powinny one być zastosowane), 
 • Powinien dostarczyć orzeczenie lekarza medycyny pracy, w którym wskazano na konieczności dostosowania stanowiska pracy-to podstawa ubiegania się o przystosowanie stanowiska pracy, 
 • Powinien zgłosić chęć powrotu do pracy do miesiąca od chwili otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności- dotyczy osób, które nabyły niepełnosprawność w trakcie trwania zatrudnienia. 
 • Dobrą praktyką jest uczestnictwo pracownika z niepełnosprawnością w procesie przystosowania stanowiska pracy z uwagi na najlepszą wiedzę w zakresie potrzeb wynikających z niepełnosprawności. 

PRACODAWCA: 

 • Powinien przystosować stanowisko pracy, jeśli zatrudnia osobę z niepełnosprawnością, 
 • Powinien przystosować stanowisko pracy, jeśli pracownik nabył niepełnosprawność w trakcie zatrudnienia, 
 • Może ubiegać się o zwrot wykonanego przystosowania stanowiska pracy, 
 • Powinien zapoznać pracowników z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi przystosowania stanowisk pracy (o ile takie funkcjonują) oraz przepisami bhp obowiązującymi na stanowisku pracy, 
 • Dobrą praktyką jest wykonanie przystosowania w konsultacji z pracownikiem z niepełnosprawnością, bowiem to pracownik wie, jakiego typu dostosowanie jest najlepsze dla jego niepełnosprawności. Nie ma bowiem uniwersalnych metod dostosowania stanowiska pracy wynikających np. z danej niepełnosprawności – każdy ma inne potrzeby. 

Poniżej przedstawiamy przykładowy rodzaj sprzętu/dostosowania stanowiska pracy wraz z funkcjonalnością w podziale na rodzaj niepełnosprawności:  

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną 

 • sprzęt do komunikacji alternatywnej- wspieranie komunikacji, 
 • elementy wystroju wnętrz – „oswajanie” przestrzeni, 
 • tablet – wspieranie w łatwej i dotykowej obsłudze programów do komunikacji alternatywnej. 

Osoby z zaburzeniami psychicznymi 

 • aplikacje terapeutyczne – obniżanie poziomu stresu, 
 • materiały do relaksacji – wspomaganie odprężenia, skupienia, 
 • sprzęt wspomagający pamięć. 

 Osoby z słabosłyszące i głuche 

 • mobilna kamera internetowa- wsparcie w czasie rozmowy online z udziałem kilku osób, 
 • słuchawki – wspieranie komunikacji, 
 • pętla indukcyjna – wspieranie słyszenia w miejscu pracy, 
 • system fm – wspieranie słyszenia w miejscu pracy. 

Osoby niewidome i niedowidzące 

 • system nawigacyjno – informacyjny – wspieranie bezpiecznego, bezkolizyjnego przemieszczania się w miejscu pracy, 
 • smartfony i smartwatche- ułatwianie poruszania się w przestrzeni, umożliwianie komunikacji całkowicie głosowej, 
 • monitor – umożliwianie powiększenia tekstu i zmniejszanie zmęczenie oczu. 

 Osoby z niepełnosprawnością ruchu 

 • urządzenia peryferyjne do komputera – zwiększenie możliwości korzystania z komputera, 
 • chwytaki – zwiększanie zdolności manipulacyjnych, 
 • krzesło ewakuacyjne – zwiększanie bezpieczeństwa podczas ewakuacji. 

Osoby z epilepsją 

 • przenośny klimatyzator – umożliwianie utrzymania komfortu, 
 • przenośny oczyszczacz i nawilżacz powietrza – umożliwianie utrzymania komfortu, 
 • sprzęt wygłuszający – zapewnienie izolacji od nadmiaru bodźców. 

 Osoby z niepełnosprawnością układu oddechowego i krążenia 

 • defibrylator- wspieranie w sytuacji zagrożenia życia, monitoring czynności życiowych, 
 • oczyszczacz powietrza- oczyszczanie nawilżanie powietrza, zapewnienie właściwej jakości powietrza.  

Osoby z chorobami układu pokarmowego 

 • timer- przypominanie o regularności posiłków, 
 • sprzęt do podgrzewania, przenoszenia jedzenia- umożliwianie planowania i podgrzewania posiłków. 

Osoby z chorobami układu moczowo-płciowego 

 • specjalne krzesło-zapewnienie komfortu i ergonomii 

 Osoby z chorobami neurologicznymi 

 • urządzenia komunikacji alternatywnej- ułatwienie komunikacji alternatywnej, 
 • wspomaganie pamięci- wspomaganie zapamiętywania, 
 • specjalne krzesło- wspieranie komfortu pracy. 

Osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 

 • oprogramowanie- wspieranie komunikacji alternatywnej, 
 • sprzęt wygłuszający- zapewnienie izolacji od nadmiaru bodźców, 
 • sprzęty stymulujące- wspomaganie skupienia, koncentracji, zwiększanie wydajności pracy. 

Autorka: Agata Gawska